Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Dostępność

Serdecznie witamy na stronie Muzeum. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące dostępnych wystaw oraz wydarzeń z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na stronie zamieściliśmy informacje o dostępnych wystawach stałych i czasowych, programach edukacyjnych oraz realizowanych przez Muzeum projektach. 

Zniżki dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują bilety ulgowe.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.maie.lodz.pl/

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.
 • Na stronie dostępne są obrazy tekstu mające charakter nawigacyjny. Nie wszystkie obrazy tekstu zostały wyposażone w tekst alternatywny.

Powody braku spełniania wymagań

 • Dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.
 • Strona posiada udogodnienia dla osób słabowidzących, strona nie posiada audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
 • Strona www.maie.lodz.pl/bip/ są systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-07-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-07-05.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronach www.maie.lodz.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Liliana Misiak-Kuźbik, dostepnosc@maie.lodz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 632 84 40 wew 160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z asystentem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 

Siedziba główna muzeum

pl. Wolności 14

91-415 Łódź

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking dostępny jest na dziedzińcu muzeum. Brama wjazdowa na dziedziniec otwierana jest przez strażników. Przed bramą po prawej stronie znajduje się dzwonek. Na bramę skierowana jest również kamera.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Jeżeli nie możesz skorzystać z głównego wejścia podejdź pod bramę muzeum umieszczoną z lewej strony budynku głównego muzeum. Z prawej strony bramy znajduje się dzwonek. Na jego sygnał strażnik otwiera bramę. Przez bramę można wejść/wjechać bez progowo. Brama kieruje na dziedziniec, z dziedzińca można dostać się do muzeum z poziomu gruntu.

Przestrzeń za wejściem

 • Po otwarciu drzwi wejściowych znajdziesz się w pomieszczeniu z kolejnymi 5 schodami. Na ich szczycie są kolejne drzwi. Po ich otwarciu znajdziesz się w przestronnym i wysokim holu, który ma kształt kwadratu. Zaraz po wejściu z prawej strony zgaduje się stróżówka. Idąc dalej ok 10 m w prawą stronę znajdziesz się w przestrzeni koło kasy połączonej ze sklepikiem i samoobsługową szatnią. W szatni są wieszaki. Nie ma indywidulanych zamykanych szafek. Podejście do kasy jest obowiązkowe również w dni bezpłatne. W kasie otrzymasz bilet. Na parterze znajdują się toalety. Toalety są w okolicy kas. Wejście na wystawy znajduje się pod drugiej stronie holu niż kasy. Należy wejść na pierwsze piętro po schodach lub skorzystać z windy. Na pierwszym piętrze znajduje się wystawa: archeologiczna, numizmatyczna, sala wystaw czasowych. Na drugim piętrze znajduje się wystawa etnograficzna oraz toaleta dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie ok 15 m od wejścia

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia dostępne znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Oby dotrzeć do windy wchodząc głównymi drzwiami, należy skierować się w lewo, przejść 5m, a następnie w prawo przejść 3m i skręcić znów w lewo w korytarz. Korytarzem 10m do przodu, winda znajduje się po lewej stronie.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.

Pomieszczenia

 • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach. Niedostępna jest część korytarza na wystawie archeologicznej z powodu wyniesienie tej części o 2 stopnie wyżej w stosunku do pozostałego korytarza. 

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla zwiedzających wystawy znajduje się na drugim piętrze, naprzeciwko windy. Toalety dostępne znajdują się również na wszystkich kondygnacjach budynku E. Budynek E jest budynkiem gdzie znajdują się sale edukacyjne oraz magazyny studyjne.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie w budynku E, na pierwszym piętrze jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie w budynku E, na pierwszym piętrze jest przewijak dla osób dorosłych.
 • We wszystkich toaletach w budynku E jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • We wszystkich toaletach w budynku E  jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.
Raport Dostępności, wersja zgodna z formularzem GUS
PDF ( 112.13 KB )
Raport Dostępności, wersja zgodna z formularzem GUS
Pobierz
Raport Dostępności, wersja zgodna z formularzem GUS
PDF ( 112.13 KB ) Pobierz