Instytucja Kultury
Samorządu Województwa Łódzkiego

ikona wojewodztwo lodzkie

Muzeum Otwarte – Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki „A” i „C” zlokalizowane na placu Wolności w Łodzi

CIĄG LOGOTYPÓW

Projekt realizowany w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej
Priorytet FENX.07 Kultura
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

WARTOŚĆ PROJEKTU: 102 427 527,90 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 66 858 783,32 PLN 

CEL PROJEKTU: 

  • Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach = 9 EPC
  • Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem = 22 556 osoby odwiedzające/rok
  • Liczba nowych wydarzeń wprowadzonych do oferty instytucji realizowanych w formule on-line = 100 szt.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

PRACE KONSERWATORSKIE, PRACE RESTAURATORSKIE, ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie obejmuje przebudowę, remont i wykonanie prac konserwatorskich w budynkach A i C wchodzących w skład gmachu głównego MAiE, który jest budynkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (nr A/373 z 1998-09-03). Przebudowa obejmuje wykonanie nowego podziału w obrębie części pomieszczeń, w celu zapewnienia większej przestrzeni dla prowadzenia działalności wystawienniczej oraz działań kulturalno-edukacyjnych.

NADZÓR

W ramach zadania uwzględniono zaangażowanie podmiotów pełniących nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz inżyniera projektu. Przewidziano zastępstwo inwestycyjne w zakresie współudziału w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót, przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu (nadzór inspektorów) oraz współudział w rozliczeniu inwestycji.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Zadanie obejmuje prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, które mają na celu szerokie informowanie społeczeństwa o wkładzie funduszy europejskich w rozwój i ochronę dziedzictwa kultury, ale także upowszechnianie informacji o realizacji projektu, zakresie inwestycji oraz jej celach, w tym związanych z uruchomieniem nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności programowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w ramach wyremontowanych budynków "A" i "C", w tym w ramach nowej oferty i działalności edukacyjno-kulturalnej, co obejmuje m.in. wyposażenie tzw. pierwotne, wyposażenie sal wystaw w budynku „A”, sal edukacyjnych („Magiczny Las” i „Sala Pamięci”), sali audiowizualnej, pomieszczeń pracowników merytorycznych w budynku „C”, wyposażenia na potrzeby działań edukacyjnych i kulturalnych realizowanych on-line, zakupy niezbędnego wyposażenia i oprogramowania umożliwiającego pełną transformację cyfrową MAiE, w tym pozwalającego na prowadzenie działań związanych z zaplanowaną digitalizacją i cyfrową prezentacją zbiorów.

KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH, KSIĘGOZBIORÓW LUB MUZEALIÓW

W ramach projektu zostanie przeprowadzona konserwacja 1439 zabytków ruchomych, muzealiów, posiadających wpisy do Inwentarza Muzeum. Przeprowadzenie konserwacji jest niezbędne w celu prezentacji na wystawach stałych, a także, w przypadku niektórych obiektów – ze względu na planowaną digitalizację i dalsze udostępnienie w postaci cyfrowej.

DIGITALIZACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH, KSIĘGOZBIORÓW, MUZEALIÓW ORAZ ICH UDOSTĘPNIENIE ON-LINE

Dla potrzeb udostępnienia zabytków on-line dokonano selekcji 551 obiektów wpisanych do inwentarzy muzealnych.

PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR

Zadanie ma na celu wzrost kompetencji i profesjonalizację kadr Wnioskodawcy, w zakresie realizowanej działalności kulturalno-edukacyjnej. Odbiorcami szkoleń będą pracownicy MAiE, a zdobyte kompetencje, wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w związku z realizacją inwestycji, w tym na etapie trwałości projektu, w związku z wprowadzaniem nowej oferty programowej i zarządzaniem infrastrukturą muzeum.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA 

W ramach działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, realizowanych w trakcie projektu,
Wnioskodawca zaplanował serię wystaw i warsztatów promujących ekologiczne i świadome podejście do mody, napraw odzieży, czyli recyklingu i upcyklingu - „Wolna Moda”/„Slow Fashion”.

DZIAŁANIA ZWIĄZEANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z PARTNERAMI Z INNYCH PAŃSTW

Zadanie obejmuje wymianę wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń oraz konsultacje z partnerem z Francji: Union REMAPART, w zakresie zagadnień związanych z ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kultury w duchu zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska, z wykorzystaniem innowacyjnych metod. 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (NIEKWALIFIKOWANE)

W ramach zadania dotyczącego przygotowania projektu Wnioskodawca uwzględnił wydatki dotyczące: przygotowanie studium wykonalności, badania rynku, przygotowania koncepcji wystaw oraz wyposażania do prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z kosztorysem, aktualizacji kosztorysów.

KOSZTY POŚREDNIE 

W ramach kosztów pośrednich wykazano wydatki projektu związane z kategorią Zarządzanie projektem. Koszty będą rozliczane w sposób uproszczony z zastosowaniem stawki ryczałtowej.

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Grupą docelową projektu są odbiorcy (obecni, jak i nowi) oferty wystaw i działań kulturalno-edukacyjnych MAiE, którzy korzystać będą z nich dzięki przeprowadzonej inwestycji. Zakres merytoryczny oferty programowej i formy działań odpowiadają na zdiagnozowane w ramach badań ankietowych potrzeby odbiorców (związane z koncepcją audience development – rozwoju widowni) i mają na celu:

  • rozwój ilościowy (wzrost frekwencji);
  • rozwój jakościowy - podniesienie kompetencji kulturowych odbiorców/uczestników i wykreowanie w nich potrzeb kulturalnych, rozwój umiejętności, wiedzy i zainteresowań;
  • dywersyfikację grup docelowych - zainteresowanie ofertą MAiE nowych grup odbiorców, w tym tzw. "nieuczestników", czyli tych mieszkańców i turystów, którzy dotąd nie byli odbiorcami oferty, a także poszerzenie grup o osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dobór grupy docelowej został poprzedzony konsultacjami społecznymi, które miały na celu m.in. zbadanie potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz dopasowanie oferty do ich potrzeb. Projekt powstał w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie, przy udziale mieszkańców na etapie planowania inwestycji, a także przy udziale mieszkańców w kreowaniu i akceptacji planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej dla projektu.

WIZUALIZACJE
SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach możliwe jej poprzez zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

więcej informacji:  https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci